Deathwing

WOW
Deathwing Lifestory

در اعماق دیپ هولم، سیمای فاسد، مرگبال، انتظار می کشید تا از جراحات نبرد آخرش علیه ازراث بهبود یابد. پس از پایان جنگ علیه لیچ کینگ، مرگبال به ازراث برگشت، …

The Negan در تاریخ ژوئن 20, 2019

WOW
Cataclysm

در اعماق دیپ هولم، سیمای فاسد، مرگبال، انتظار می کشید تا از جراحات نبرد آخرش علیه ازراث بهبود یابد. پس از پایان جنگ علیه لیچ کینگ، مرگبال به ازراث برگشت، …

The Negan در تاریخ ژوئن 20, 2019

WOW
سیمای جادو , مالیگاس

سیمای جادو مالیگاس، رهبر دسته اژدهایان آبی آزراث بود. نورگانون تایتان ساحر، بخشی از جادو و قدرت بزرگش را به مالیگاس اعطا کرد، از آن پس، مالیگاس به عنوان اژدها …

The Negan در تاریخ می 19, 2019

WOW
The Aspects of Azeroth

در آن هنگام که تایتان ها به آزراث نظم بخشیده و آن را شکل دادند دریاچه ای بزرگ که لبریز از نیروی آرکین بود در مرکز سیاره خلق نموده تا …

The Negan در تاریخ می 15, 2019