The Negan

The Aspects of Azeroth

در آن هنگام که تایتان ها به آزراث نظم بخشیده و آن را شکل دادند دریاچه ای بزرگ که لبریز از نیروی آرکین بود در مرکز سیاره خلق نموده تا موجودات آزراث از نعمت جادو بهره مند گردند سپس بسیاری از موجودات آزراث را قدرت خدایی دادند تا دنیای خود را نگاهبان باشند. تایتان ها سیمایان را از دل باستانی ترین نژاد آزراث یعنی اژدهایان بیرون کشیدند.
سیمایان را پنج اژدها تشکیل میدادند که هر یک برگرفته از نوعی بودند و هر کدام وظیفه ای خاص بر عهده داشتند.

از میان اژدهایان برنزی نازادامور برگزیده شد تا خود و هم رنگانش محافظین زمان باشند و مانع از هم گسیختگی آن شوند همچنین به او لحظه ی مرگش را نیز نشان دادند تا بداند چه سرنوشتی در انتظار او و دنیایش است و آن هنگام که نازادامور تغییر شکل یافت و تبدیل به سیمای زمان گشت بدو گفتند “مسئولیت عظیم حفظ خلوص زمان با توست. بدان که تنها یک راه زمانی درست وجود دارد.اگر چه هستند کسانی که آن را به شیوه ی دیگری ترجیح میدهند. تو باید از آن محافظت کنی بدون حقیقت زمان، همانگونه که قرار است گسترده شود بیشتر از آن چیزی که احتمالا تو میتوانی تصور کنی از دست خواهد رفت. تار و پود واقعیت از هم باز خواهد شد. آن یک وظیفه سنگین است … بنیان همه وظایف این دنیا برای اینکه هیچ چیز بدون زمان رخ نخواهد داد.”

و از میان اژدهایان قرمز بانو الکسترازا برگزیده شد که مهربان ترین اژدهایان بود و در نفس آتشین او و دیگر همرنگانش حیات را قرار دادند تا او و همرنگانش آن را حفاظت نمایند و آن زمان که الکسترازا موهبت خود را دریافت کرد و تبدیل به سیمای حیات شد به او گفتند
“این هدیۀ ماست: شفقت براي همۀ موجودات زنده. پیکاري براي حفظ و پرورش آنها. و توانایی درمانی که دیگران نمیتوانند، تولد چیزي که دیگران مجاز نیستند، و عشق براي حتی نا دوست داشتنیها – که مطمئناً چنین موهبتی را بیشتر از هر وجود دیگري نیاز دارند”

و از میان آبی ها مالیگوس برگزیده شد که زیرک ترین اژدهایان بود به او جادو و رموز آن آموخته شد سپس او را قدرت سیمایی داده و بدو گفتند:
“ما اعتقاد داریم که تو خواهی فهمید که هدیۀ ما به تو تنها یک وظیفۀ بی پایان نیست – که هست – بلکه همچنین یک دلخوشی است – که هست! – جادو باید مهار شده، مدیریت شده و کنترل شده باشد. ولی آن همچنین باید قدردانی شده و ارزشمند باشد و احتکار نشود. این تناقضی است که تو باید به آن رسیدگی کنی. باشد که تو هم فرمان بردار … و هم شاد باشی”

ایسرا نیز از اژدهایان سبز برگزیده شد تا حافظ قلمرو زمردین و رویا ها باشد و آن زمان که قدرت سیمایی را به او هدیه دادند به او گفتند:
” تو به رویاي در حال بیدار شدن خلقت پیوند خورده اي. طبیعت قلمرو توست، و همۀ چیزها هنگامی که میخوابند نگاههایی اجمالی از رویاي زمردین دارند. تو همۀ آنها را میبینی، ایسرا. و آنها تو را میبینند، گرچه ممکن است آن را ندانند. مثل بافنده ی زندگی، تو با همۀ موجودات ارتباط داري، پس برایشان از آوازهای خلقت و همبستگی بخوان”

و امّا از میان اژدهایان سیاه نلثاریون انتخاب شد که قویترین اژدهایان بود و به او قدرت سیمایی عطا شد و او نگهبان زمین لقب گرفت و به او گفته شد: “تبرك ما بر تو باد. به نظر در قیاس با آنهایی که به دیگران هدیه شد، حقیرانه به نظر خواهد رسید: اداره کردن زمان، زندگی، رویاها و جادو. اما ما به تو زمین را میبخشیم. خاك، سطح، مکانهاي عمیق. ولی آگاه باش که زمین شالوده ی همۀ چیزهاست. آن جایی است که ما ریشه دوانیده ایم. جایی که باید از آن بیایی، اگر قرار است از آن بگذري. اینجا همان جاییست که قدرت واقعی از آن میآید. از مکانهاي عمیق… در داخل دنیا، و در داخل خود شخص”
دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
Notify of